วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

จังหวัดสกลนคร

ตราประจำจังหวัดสกลนคร
  
ความหมายของตราประจำจังหวัดสกลนคร

                รูปเจดีย์ หมายถึงพระธาตุเชิงชุมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ เพราะเชื่อกันว่าเจดีย์นี้ก่อขึ้นสวยรอบพระบาทของพระพุทธเจ้าทุกพรองค์ในภัทรากัปนี้
               หนองน้ำ หมายถึง หนองหาร
ดอกไม้ประจำจังหวัด

                    ดอกอินทนิลน้ำ               
                เป็นไม้ยืนต้นสูง 1015 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผิวเปลือกนอกสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบมน ดอกย่อยขนาดใหญ่ กลีบดอกสีชมพู สีม่วงแกมชมพู หรือสีม่วง ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ผลเป็นผลแห้ง มีขนาดใหญ่
ต้นไม้ประจำจังหวัด
ต้นอินทนิลน้ำ
คำขวัญจังหวัดสกลนคร
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร
แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
อาณาเขต
                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 172 เมตร ด้านทิศเหนือของจังหวัด (บริเวณอำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภอสว่างแดนดิน อำเภออากาศอำนวย และอำเภอเจริญศิลป์) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มลอนคลื่นไม่สม่ำเสมอกัน ใช้น้ำจากลำห้วยสาขาในการทำนา ทิศเหนือของอำเภออากาศอำนวยเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง เนื่องจากติดกับแม่น้ำสงคราม ทำให้เหมาะแก่การทำนากว่าพื้นที่โดยรอบ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทาม ที่ขึ้นริมน้ำและปล่อยรกร้างว่างเปล่า ส่วนทางตอนใต้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ เรียกว่าแอ่งสกลนคร จุดต่ำสุดของแอ่งคือ ทะเลสาบหนองหาน อำเภอเมืองสกลนคร และหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม นอกจากนี้ยังมีทิวเขาภูพานทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้บริเวณอำเภอภูพานและอำเภอกุด-บาก มีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูงสลับกับที่ราบลูกคลื่นที่อยู่ช่วงกลางระหว่างทิวเขาภูพานในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร
            ทิศเหนือ จรดจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย
            ทิศตะวันออก จรดจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม
            ทิศใต้ จรดจังหวัดกาฬสินธุ์
            ทิศตะวันตก จรดจังหวัดอุดรธานี
การปกครองแบ่งออกเป็น 18 อำเภอ 125 ตำบล 1323 หมู่บ้าน

         1.อำเภอเมืองสกลนคร                         10. อำเภอบ้านม่วง                                  
               2.อำเภอกุสุมาลย์                                 11. อำเภออากาศอำนวย
         3.อำเภอกุดบาก                                    12. อำเภอสว่างแดนดิน
               4.อำเภอพรรณนานิคม                         13. อำเภอส่องดาว              
               5.อำเภอพังโคน                                     14. อำเภอเต่างอย
               6.อำเภอวาริชภูมิ                                   15. อำเภอโคกศรีสุพรรณ
               7.อำเภอนิคมน้ำอูน                               16. อำเภอเจริญศิลป์
               8.อำเภอวานรนิวาส                              17. อำเภอโพนนาแก้ว         
               9.อำเภอคำตากล้า                                18. อำเภอภูพาน                                    
ที่ตั้งศูนย์ราชการ
ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เว็บไซด์ของจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 พระธาตุเชิงชุม
                ประดิษฐานที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารในเขตเทศบาลเมืองสกลนครเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร สวนบนเป็นทรงบัวสีเหลี่ยมยอดฉัตรทองคำภายในมีรอยพระพุทธบาทโดยมีตำนานเล่ากันมาว่า ตามประเพณีแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาประชุมรอยพระพุทธบาท ณ ดินแดนแห่งนี้ นับตังแต่พระเจ้ากกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ และโคตมะ รวมกันเป็น 4 พระองค์ และนัยว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 คือ "พระศรีอารยเมตไตรยพุทธเจ้า" ก็จะต้องมาประทับรอยพระบาท ณ ที่แห่งนี้ในอนาคตเช่นกัน นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงกับองค์พระธาตุเชิงชุมยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวดสกลนคร งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี (ราวเดือนมกราคม)

จังหวัดนครพนม


ตราประจำจังหวัดนครพนม


   ความหมายของตราประจำจังหวัดหนองคาย
                         จังหวัดนี้เคยเป็นราชธานีของแคว้นศรีโครตบูรณ์หลวง มีปูชนียสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครพนมนับถือมาแต่โบราณ คือ พระธาตุพนม จึงใช้รูปองค์พระธาตุนั้นเป็นตราจังหวัด นครพนมเป็นเมืองหน้าด่านและชุมทางสำคัญทั้งทางบกและทางน้ำมาแต่โบราณ

ดอกไม้ประจำจังหวัด


 ดอกกันเกรา
                ต้นสูงประมาณ 2030 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือรูปกรวยคว่ำ หนาทึบ ใบเดี่ยว รูปรีหรือแกมใบหอก สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบสีอ่อน ออกดอกเป็นช่อจำนวนมากที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรย มีกลิ่นหอมเย็น ลักษณะดอกคล้ายแจกัน ออกดอกตลอดปี 

ต้นไม้ประจำจังหวัด


ต้นกันเกรา

คำขวัญประจำจังหวัดหนองคาย
  พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
อาณาเขต
               สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครพนมเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้าง มีแม่น้ำสายสั้นๆ เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้ำโขงมาหล่อเลี้ยงความอุดม-สมบูรณ์ภายในพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน นครพนมจึงนับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์มาก ด้านตะวันออกมีแม่น้ำโขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาว
            ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬ
                ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดน
                ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร
                ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ที่ตั้งราชการ
             ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
เว็บไซด์ของจังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
พระธาตุพนม
                   พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนมห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นสถานที่เคารพนับถือทั้งของชาวไทยและชาวลาว ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 1200 1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะพระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุ    พระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา ในปี     พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น วรมหาวิหาร”
 

จังหวัดหนองคายตราประจำจังหวัดหนองคาย


       ความหมายของตราประจำจังหวัดหนองคาย               
                รูปต้นไผ่ และหนองน้ำ เรียกว่า "หนองไผ่" เนื่องจากเป็นเมืองเก่า เดิมชื่อว่า " บ้านไผ่ " พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งเมืองขึ้น เมื่อปี พุทธศักราช 2370 โดยได้เลือกเอาบ้านไผ่เป็นที่ตั้งเมือง และให้ชื่อว่า " เมืองหนองคาย"
ต้นไม้ประจำจังหวัด
ต้นชิงชัง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
  ดอกชิงชัง
                ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–25 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอมเทาล่อนเป็นแว่น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยเรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ โคนใบและปลายใบมน ท้องใบสีจางกว่าหลังใบ ดอกขนาดเล็ก สีขาวแกมม่วง ผลเป็นฝักแบน รูปหอก หัวท้ายแหลม
คำขวัญประจำจังหวัด
วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทยลาว
อาณาเขต
              ทิศเหนือ ติดต่อกับกำแพงนครเวียงจันทน์เขตเมืองหลวงของสาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดน
              ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬ
              ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี
              ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเลย
แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบลดังนี้
                   1. อำเภอเมืองหนองคาย                   2. อำเภอท่าบ่อ                   3. อำเภอโพนพิสัย
                4. อำเภอศรีเชียงใหม่                        5. อำเภอสังคม                   6. อำเภอสระใคร
                7. อำเภอเฝ้าไร่                                  8. อำเภอรัตนวาปี               9. อำเภอโพธิ์ตาก   
ที่ตั้งศูนย์ราชการ
                  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
เว็บไซด์ของจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
                  สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จยกกองทัพมาที่ตำบลหนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดี ที่กรุงศรีสัตตนาคนหุต (เมืองเวียงจันทน์) เนื่องจากขณะนั้นไทยเป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดี แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวร พระเจ้ากรุงหงสาวดีจึงให้ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะริมหนองบัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในวันที่ 25 มกราคมถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทางจังหวัดจะจัดให้มีงานเฉลิมฉลองและมีพิธีถวายสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


บล็อคนี้ให้ความรู้มากน้อยเพียงใด